Polityka Prywatności – Informacja dla klientów i kontrahentów

Polityka Prywatności

Informacja o administratorze danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. L 119/1, 4/05/2016, dalej zwanego „Rozporządzeniem”) informuję, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Entrymedia Sp. z o.o. Spółka Komandytowa ul. Zmartwychwstańców 9; 61-501 Poznań; NIP 699-195-42-34; REGON 302198008; KRS 0000431493
Dane osobowe będą wykorzystane przez Administratora jedynie w celu:
  • prowadzenia korespondencji, prowadzenia negocjacji handlowych zmierzających do nawiązania współpracy z Administratorem
  • wykonania praw i obowiązków Administratora wynikających z zawarcia przez Panią/Pana umowy z Administratorem,
  • ewentualnego przedstawienia Pani/Panu przez Administratora dodatkowych korzyści związanych ze współpracą z Panią/Panem
  • kontaktu Administratora z Panią/Panem w sprawach związanych z zawartą umową i jej realizacją.
Podstawę prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie stanowiła zgoda na przetwarzanie danych osobowych, a także konieczność wypełnienia obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa, jak również przetwarzanie danych osobowych związane z uzasadnionymi prawnie interesami Administratora. Dane osobowe przekazane przez Panią/Pana na potrzeby współpracy w zależności od jej formy prawnej mogą być udostępniane osobom bezpośrednio zaangażowanym u Administratora w sprawy kadrowo-księgowe oraz osobom zarządzającym przedsiębiorstwem Administratora, jak również mogą być udostępniane zewnętrznym podmiotom dostarczającym usług księgowo-kadrowych, usług BHP, usług z zakresu zarządzania jakością, usług zarządczych, usług prawnych, placówkom medycznym, z którymi Administrator zawarł umowy o świadczenie usług z zakresu medycyny pracy, firmom certyfikującym, firmom szkoleniowym. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane przez Administratora również instytucji publicznych (ZUS, US) w celu realizacji obowiązków publicznoprawnych ciążących na Administratorze. Pani/Pana dane osobowe będą w dyspozycji Administratora przez okres trwania współpracy, a także po tym okresie przez okres wymagany obowiązującymi przepisami prawa lub okres potrzebny Administratorowi do ochrony bądź dochodzenia swoich praw. W dowolnym momencie posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięta zgoda w dowolnym momencie nie ma wpływu na zgodność przetwarzania danych z prawem, którego dokonano na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana w zakresie niniejszej zgody narusza przepisy Rozporządzenia. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak przekazania Administratorowi danych osobowych spowoduje, że nie będzie możliwe skuteczne zawarcie umowy z Administratorem.