Polityka Prywatności

Oświadczenie dotyczące ochrony prywatności na stronie internetowej Entrymedia.pl

 

My, firma Entrymedia Sp. z o.o. S.K., oświadczamy, że jesteśmy właścicielem strony internetowej www.entrymedia.pl oraz, że w serwisie wdrożono politykę prywatności zgodną z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, szerzej znane pod skrótową nazwą: RODO.

W związku z powyższym, czujemy się zobowiązani poinformować Państwa o zasadach i sposobie przetwarzania przez Entrymedia Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach, tak aby uzyskali Państwo pełną wiedzę w tej materii. Informacje te, pomogą Państwu w bardziej komfortowy sposób korzystać z naszych serwisów internetowych.

Entrymedia zapewnia, że dba o Państwa prywatność i nie zamierza w żaden sposób zwiększać uprawnień jakie nam przysługują. Państwa dane osobowe są u nas bezpieczne, a zgodę na ich zbieranie i przetwarzanie można w każdym momencie wycofać, zgodnie z postanowieniami dołączonej poniżej ”Informacji o ochronie danych osobowych”. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem czynności przetwarzania danych, których to dokonywano w czasie obowiązywania Państwa zgody.

1. INFORMACJA O ADMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. L 119/1, 4/05/2016, dalej zwanego „Rozporządzeniem”) informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych będzie EntryMedia Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą przy ulicy  Zmartwychwstańców 9,  w  Poznaniu; kod pocztowy 61-501; NIP 699-195-42-34; REGON 302198008; KRS 0000431493 zwana dalej Administratorem. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora można uzyskać pisząc na adres [email protected]

 

2. RODZAJE I ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

EntryMedia Sp. z o.o. Spółka Komandytowa jako administrator danych osobowych, gromadzi w szczególności:

imię (imiona) i nazwisko dane kontaktowe (email, numer telefonu, dane związane z innymi formami elektronicznego komunikacji), dane korespondencyjne (adres, miasto, ulica, kod pocztowy), dane podmiotu, dla którego Państwo pracują wraz z danymi adresowymi i kontaktowymi tego podmiotu.

 

Państwa dane osobowe mogą być przez nas gromadzone w następujących celach:

 • wypełnienia obowiązków Administratora względem instytucji państwowych, wynikających z przepisów prawa,
 • wykonania praw i obowiązków Administratora wynikających z zawarcia przez Państwa umowy z Administratorem bądź umowy, którą zawarł z Administratorem podmiot, dla której Państwo pracują
 • utrzymania i rozwoju działalności przedsiębiorstwa Administratora, przez co należy rozumieć wewnętrzne raportowanie, zestawienia oraz działalność marketingową
 • odpowiedzi na wysłane przez Państwa zapytania związane z oferowanymi usługami,
 • przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych w przypadku wyrażenia przez Państwa osobnych zgód w tym zakresie.
 • Spółka Entrymedia może przekazywać dane osobowe następującym osobom i podmiotom  dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie.

 

3. PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podstawę prawną do przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi:

 • konieczność wypełnienia obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa
 • uzasadnione interesy Administratora, polegające na współpracy z podmiotem, dla którego Państwo pracują oraz realizacją przez Administratora zadań związanych z wykonywaną przez siebie działalnością.
 • Korespondencja związana z wyrażoną przez Państwa chęcią zawarcia umowy
 • wyrażona przez Państwa zgoda w formie pisemnej lub elektronicznej

 

4. PROFILOWANIE I ZAUTOMATYZOWANE PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Państwa Dane osobowe  nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, i  nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym dane nie będą profilowane.

 

5. KOMU SĄ PRZEKAZYWANE DANE OSOBOWE

Dane osobowe mogą być udostępniane osobom pracującym dla Administratora i pod jego kontrolą –  włączając: pracowników firmy, zarząd oraz osoby współpracujące.  Dane mogą być także udostępniane zewnętrznym podmiotom świadczących określone usługi na rzecz Administratora:  np. usług księgowo-kadrowe, usługi z zakresu zarządzania jakością, usług zarządcze, usług prawne oraz usługi transportowe, usługi teleinformatyczne, usługi marketingowe itp. Dane osobowe mogą być przekazane do krajów trzecich co jest związane z korzystaniem przez Administratora z systemów teleinformatycznych oraz platform komunikacyjnych podmiotów mających siedzibę poza EOG.

 

6. JAK WYCOFAĆ ZGODĘ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH?

Aby wycofać wcześniej wyrażoną zgodę prosimy wysłać wiadomość na adres [email protected] z krótką informacją, którą zgodę i w jakim zakresie chce Pan/Pani wycofać zgodę.

Ponadto informujemy że macie Państwo prawo do:

 • żądania dostępu do danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. Entrymedia dostarczy Państwu na żądanie kopię Państwa Danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwrócą się Państwo, Entrymedia może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych,
 • sprostowania danych osobowych; mają Państwo prawo do sprostowania Danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
 • usunięcia danych osobowych (“prawo do bycia zapomnianym”); mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa Danych osobowych, a Entrymedia ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie Dane osobowe,
 • ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych; w takim przypadku, Entrymedia wskaże na Państwa żądanie takie Dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów,
 • przenoszenia danych osobowych; pod pewnymi warunkami macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego Dane osobowe Państwa dotyczące, przetwarzane przez Entrymedia oraz macie Państwo prawo przesłać te Dane osobowe innemu podmiotowi,
 • sprzeciwu; w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Państwa Danych osobowych, a na Entrymedia może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich Danych osobowych.